ΕΣΠΑ
 

Εκπόνηση μελέτης Τοπογραφικής και Φωτογραμμετρικής Αποτύπωσης της Τάφρου και των Μεσαιωνικών Οχυρώσεων της Πόλης της Ρόδου

Εκπόνηση μελέτης Τοπογραφικής και Φωτογραμμετρικής Αποτύπωσης της Τάφρου και των Μεσαιωνικών Οχυρώσεων της Πόλης της Ρόδου